A 2024-től érvényes globális minimumadó a multinacionális vállalatcsoportokat és a nagyméretű belföldi vállalatcsoportokat érinti. Ez az adókötelezettség akkor áll fenn, ha a csoport végső anyavállalatának összevont pénzügyi beszámolója az adóévet közvetlenül megelőző négy adóévből legalább kettőben 750 millió eurós bevételt ér el vagy haladja meg, beleértve a kizárt szervezetek bevételét is.

A jogszabály lehetőséget ad az érintetteknek, hogy a globális minimumadót forintban, USA dollárban vagy euróban fizessék meg.

A vállalatcsoport tagjainak illetőségét tekintve, az illetőség azon az államban van, ahol az ügyvezetés helye vagy alapítás helye található, illetve amely államot hasonló kritériumok alapján tekintenek illetőséggel rendelkezőnek. Ha ezek alapján az illetőség nem állapítható meg, az illetőséget az alapítás helye határozza meg. Az áteresztő szervezetek illetőség nélkülinek minősülnek. Az állandó telephely illetőségét az adott állam határozza meg, ahol adóköteles, üzleti jelenléte adóköteles, vagy ahol elhelyezkedik. Amennyiben egy csoporttag az adóév során illetőséget vált, az illetőségét az adóév első napján érvényes helyzet határozza meg.

Jövedelem-Hozzászámítási Szabály (IIR Adókötelezettség): Az anyavállalatnak az alacsony adóterhelésű csoporttag után fizetendő IIR adó összege megegyezik a csoporttag kiszámított kiegészítő adójával, ami az adóévben az anyavállalathoz rendelhető részarány szorzataként jelenik meg. Ezen felül az anyavállalat által adóévre fizetendő IIR adó tartalmazza:

a) A kiszámított IIR adó összegét,

b) Azonos tagállamban lévő alacsony adóterhelésű csoporttagokra vonatkozó IIR adó összegét, mely az adóévben az anyavállalathoz rendelhető részarány szorzataként kerül meghatározásra.

Elismert belföldi kiegészítő adókötelezettség esetén a vállalatcsoport évente dönthet arról, hogy:

a) Kiszámítja az adott csoporttagra jutó adóévi elismert belföldi kiegészítő adót,

b) A többletnyereség arányában határozza meg az adott csoporttagra jutó adóévi elismert kiegészítő adót,

c) Az összes belföldi csoporttagra meghatározott kiegészítő adót azon csoporttagok között osztja fel, amelyekben az anyavállalat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

d) Az összes belföldi csoporttagra meghatározott kiegészítő adót egy kijelölt csoporttag fizeti meg.

Alul Adóztatott Kifizetések Szabálya (UTPR): Magyarországi illetőségű csoporttagok esetében az UTPR adó kötelezettség akkor keletkezik, ha a multinacionális vállalatcsoport végső anyavállalata alacsony adóterhelésű, az Európai Unió tagjának nem minősülő államban rendelkezik illetőséggel. Az UTPR adóból a belföldi csoporttagokhoz rendelt összeget az UTPR adó teljes összegének és a belföldi csoporttagokra jutó meghatározott százalékos arány szorzataként kell kiszámítani. A tagállamra jutó UTPR százalékos arányt minden egyes adóévre és a multinacionális vállalatcsoportokra vonatkozóan kell meghatározni.

Az elismert nettó nyereség és veszteség meghatározása a következőképpen foglalható össze:

Egy csoporttag elismert nettó nyeresége vagy vesztesége a végső anyavállalat által készített összevont (konszolidált) pénzügyi beszámoló alapján számítódik ki. Ez a számítás a csoporttag adóévi számviteli nettó nyereségét vagy veszteségét veszi alapul, amelyet a csoporton belüli ügyletek kiszűrésére irányuló konszolidációs módosítások megtörténte előtt állapítanak meg. A nettó nyereség vagy veszteség a módosító tételekkel módosítva kerül figyelembevételre.

Amennyiben az általánosan elfogadott számviteli elvek alkalmazása versenytorzulást eredményez, akkor a szabály vagy eljárás az IFRS-ek vagy az EU által elfogadott IFRS-ek alapján történő elszámolásnak kell megfelelni.

A csoporttag számviteli nettó nyereségét vagy veszteségét többféle tétellel módosítani kell, beleértve a nettó adóráfordításokat, adómentes osztalékokat és juttatásokat, tőkenyereségeket és veszteségeket, átértékelési nyereségeket és veszteségeket, devizaárfolyam-nyereségeket és -veszteségeket, nem elismert költségeket, korábbi időszaki hibákat, számviteli alapelvek változtatásait és elhatárolt nyugdíj-ráfordításokat.

A csoporttag illetősége szerinti államban található ingatlan csoporton kívüli, harmadik félnek történő átruházásából keletkező nyereséggel vagy veszteséggel módosíthatja az elismert nyereséget vagy veszteséget. Ezt a nyereséget az adóévben és az azt megelőző négy adóévben felmerült veszteségekkel szemben kell számítani, a legkorábbi adóévetől kezdve.

Amennyiben a csoporttag állandó telephelynek minősül, a számviteli nettó nyereség vagy veszteség az állandó telephely könyvviteli nyilvántartásában kimutatott nettó nyereség vagy veszteség.

Áteresztő szervezet esetében a számviteli nettó nyereséget vagy veszteséget csökkenteni kell a tulajdonosok között felosztható összeggel, kivéve ha az áteresztő szervezet maga is végső anyavállalat vagy annak közvetlenül vagy transzparens szervezeten keresztül végső anyavállalat a tulajdonosa. Az áteresztő szervezet számviteli nettó nyereségét vagy veszteségét egy másik csoporttaghoz rendelt számviteli nettó nyereséggel vagy veszteséggel kell csökkenteni.

A lefedett adók és kiigazított lefedett adók fogalmának és meghatározásának magyarázata a következőképpen alakul:

Lefedett Adók: Különféle adófajtákat kell lefedett adónak tekinteni, beleértve:

a) A társasági adót,

b) A helyi iparűzési adót,

c) Az energiaellátók jövedelemadóját,

d) Az innovációs járulékot.

Ezeket az adókat nem tekintik lefedett adónak:

a) Az anyavállalatot terhelő elismert jövedelem-hozzászámítási szabály alapján számított kiegészítő adó,

b) A csoporttag elismert belföldi kiegészítő adója,

c) Az elismert alul adóztatott kifizetések szabálya alkalmazásának eredményeként a csoporttag által elvégzett kiigazításnak megfeleltethető adó,

d) A nem elismert visszatérítendő beszámításos adó,

e) A biztosító által a szerződőknek járó hozam után fizetett adó.

Kiigazított Lefedett Adók: A csoporttag adóévi lefedett adóinak összegét több tényező befolyásolja:

 • Növeli a könyvviteli nyilvántartás szerinti ráfordításként elszámolt lefedett adó, a felhasznált halasztott adókövetelés összege, a bizonytalan adópozícióhoz kapcsolódó korábbi adóévekben figyelembe nem vett adóösszeg, valamint az elismert visszatérítendő adókedvezményre vagy piacképes átruházható adókedvezményre tekintettel a tényleges adóráfordítás csökkentéseként elszámolt adókedvezmény vagy adóvisszatérítés összege.
 • Csökkenti a figyelembe nem vett nyereséghez kapcsolódó tényleges adóráfordítás összege, a nem elismert visszatérítendő adókedvezmény, a valamely csoporttag részére visszatérített vagy jóváírt lefedett adóból származó összeg, a bizonytalan adópozícióhoz kapcsolódó tényleges adóráfordítás, valamint a három éven belül várhatóan nem megfizetendő tényleges adóráfordítás összege.

Állandó Telephely Lefedett Adói:

 • Az állandó telephely lefedett adójaként figyelembe kell venni azokat a lefedett adókat, amelyek a csoporttag könyvviteli nyilvántartásában szerepelnek és az állandó telephely elismert nyereségéhez vagy veszteségéhez kapcsolódnak.

Kis Összegű Lefedett Adó Csökkenés:

 • Ha az adóévre az egy államra vonatkozóan meghatározott kiigazított lefedett adók csökkenése nem éri el az 1 millió eurót, akkor azt kis összegűnek tekintik.

A tényleges adómérték és kiegészítő adó megállapítása, valamint az adómentesség és az eljárási szabályok a következőképpen értelmezhetők:

Tényleges Adómérték és Kiegészítő Adó Megállapítása:

 • A tényleges adómérték az adott tagállamban illetőséggel rendelkező csoporttagok kiigazított lefedett adójának aránya a csoporttagok elismert nyereségéhez képest.
 • A kiegészítő adó mértéke a tényleges adó, a 15%-os minimum adó és a tényleges adómérték különbsége.
 • A kiegészítő adót államonként kell kiszámítani.

Adómentesség:

 • A multinacionális vagy nagyméretű belföldi vállalatcsoport adott államban fizetendő kiegészítő adója nullának tekinthető, ha bizonyos feltételek teljesülnek. Ezek a feltételek a következők: a) Az adóévi összes bevétel kisebb, mint 10 millió euró, és az adózás előtti eredmény kisebb, mint 1 millió euró. b) Az egyszerűsített tényleges adómérték nem kisebb, mint 15% (2024), 16% (2025) vagy 17% (2026). c) Az adózás előtti eredmény nem nagyobb, mint a gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivétel összege.

Eljárási Szabályok:

 • Belföldi csoporttagok kötelesek bejelentést tenni az adóhatóság felé és bemutatni a multinacionális vagy nagyméretű belföldi csoportot.
 • A kiegészítő adóval kapcsolatosan adóbevallást és adatszolgáltatást kell benyújtani.
 • A kiegészítő adóval kapcsolatos bevallást és az adókötelezettség megfizetését az adóév utolsó napjától számított 15 hónapon belül kell teljesíteni.