Azok a magyar állampolgárok, akik rendelkeznek szabadon felhasználható pénzügyi forrásokkal és az összevont adóalapjuk után elegendő mértékű adót fizettek, lehetőséget kapnak arra, hogy a személyi jövedelemadó törvény (Szja törvény) 44/A-tól 44/F-ig terjedő paragrafusainak megfelelően, bizonyos megtakarítási formákba történő befektetéseik után akár 280 ezer forint adót is visszaigényeljenek. Ennek feltétele, hogy a kedvezmény teljes mértékű kihasználásához az adott évben legalább 1 millió 400 ezer forintot kell befizetniük az adott megtakarítási számlákra. Az év vége felé, különösen december hónapban, fontos megfontolni, hogy a magánszemélyek az összevont adóalapjuk után megfizetett adójukat hogyan irányíthatják át az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári (ÖPT), a nyugdíj-előtakarékossági (nyesz), valamint a nyugdíjbiztosítási célokra, hogy maximalizálják adóvisszatérítési lehetőségeiket.

Az ÖPT-vel kapcsolatos befizetések esetében a magánszemélyek a személyi jövedelemadóból visszakaphatják a befizetett összegeik 20%-át, ami magában foglalja a tagi jogviszonyukra tekintettel befizetett összegeket, más személyek (például munkáltatói hozzájárulás vagy támogatói adományok) által a javukra befizetett összegeket, valamint az adóévben megszerzett egyéb jövedelmüket, amennyiben ezek az egyéni számlájukon jóváírásra kerültek. Ezenfelül, az egészségpénztárban és önsegélyező pénztárban fennálló egyéni számlakövetelésük 10%-át is visszaigényelhetik, amennyiben az összegeket legalább 24 hónapra lekötötték, és ez a lekötés az adóév utolsó napján is fennáll. Az önkéntes pénztárakról szóló törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatásokra fordított összegek 10%-a szintén visszaigényelhető. Mindezek azonban együttesen nem haladhatják meg az évi 150 ezer forintot.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben a lekötött számlaköveteléseket idő előtt, még részben is felhasználják, az adott összeget a magánszemélynek 20%-kal növelten kell bevallania a személyi jövedelemadó bevallásában, és ezt az összeget a bevallás benyújtásának határidejéig meg kell fizetnie.

Csak az adott pénztár tagjai tehetnek rendelkező nyilatkozatot, kivéve azokat, akik már nem tagok, de korábban befizetéseket eszközöltek. A rendelkező nyilatkozatot a pénztár által kiadott igazolás alapján lehet megtenni. Amennyiben valaki több önkéntes pénztári tagsággal rendelkezik, nyilatkozatában csak egy olyan egyéni számlát jelölhet meg, amelyre az adóévben befizetés, jóváírás vagy lekötés történt.

Külön megemlítendő, hogy az ÖPT egészség és önsegélyező pénztári befizetések esetében a befizetett összegek adómentesen felvehetők, így például a decemberben befizetett összegek már januárban felhasználhatók egészségügyi kiadásokra. A nyugdíjpénztári befizetések azonban csak a meghatározott várakozási idő és a nyugdíjkorhatár elérése után vehetők fel adómentesen.

A nyugdíj-előtakarékossági számlára történő befizetések esetén a magánszemélyek visszakaphatják a befizetett összegek 20%-át, de legfeljebb 100 ezer forintot egy adóévben (2020. január 1. előtt elért öregségi nyugdíjkorhatár esetén 130 ezer forintot). A befizetésekből vásárolt értékpapírok kamata és árfolyamnyeresége adómentes, azonban az osztalékok adóköteles jövedelmet jelentenek. A nyesz számláról történő nyugdíjszolgáltatási kifizetések szintén adómentesek, feltéve, hogy a szolgáltatásra jogosult nyugdíjas a nyesz számlát a teljesítés évét megelőző tízedik adóévben, vagy azt megelőzően nyitotta meg, vagy jogosultsága rokkanttá nyilvánítása alapján keletkezett.

A nyugdíjbiztosításra történő befizetések esetében a magánszemélyek a befizetett összegek 20%-át igényelhetik vissza, de legfeljebb 130 ezer forintig. Ez a kedvezmény a biztosítási szerződés alapján történő kifizetésekre vonatkozik, feltéve, hogy a biztosítási szerződés a biztosított jogosultságát a szerződés alatt bekövetkező bizonyos eseményekre korlátozza, beleértve a biztosított halálát, a társadalombiztosítási nyugellátásra való jogosultság megszerzését, legalább 40%-os egészségkárosodást, vagy a szerződés szerinti lejárati szolgáltatás esedékességét a biztosított által elérhető öregségi nyugdíjkorhatárnál. A szerződésnek legalább 10 éven keresztül fenn kell állnia, kivéve bizonyos kivételeket.

Az adóvisszatérítési lehetőségek kizárólag az összevont adóalap adójára vonatkoznak, a külön adózó jövedelmek, mint például ingatlanértékesítésből, árfolyamnyereségből, osztalékból származó jövedelem, vagy kamatjövedelem esetében nem alkalmazhatók. Amennyiben a magánszemély összevont adóalapja adójának adókedvezmények levonása után fennmaradó része nem teszi lehetővé a nyilatkozatokban megjelölt összegek teljes kiutalását, vagy a megjelölt összegek meghaladják a 280 ezer forintot, az adóhatóság a megjelölt összegek arányát veszi figyelembe, figyelemmel arra, hogy az egyes átutalások összege nem haladhatja meg a megadott rendelkezési jogcímre vonatkozó összeghatárt.