A sorozat előző cikkében az alanyi ÁFA mentes adózok külföldi termék beszerzését és értékesítését vizsgáltuk, a mostani cikkben pedig ugyanezen szereplők határon átívelő szolgáltatás nyújtások és igénybevételét vesszük nagyító alá. Ismétlésképpen átnézzük a szükséges fogalmakat és a törvényi hivatkozásokat is.

A különleges adózói kör tagjai a következők:

 • Azok a mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású áfaalanyok, akik az Áfa tv. XIV. fejezetének előírásai alapján adóznak és ebben a minőségükben járnak el.
 • Azok az áfaalanyok, akik kizárólag olyan adómentes tevékenységet folytatnak, amely nem jogosítja fel az adólevonásra
 • Azok az áfaalanyok, akik az alanyi adómentességet választják.
 • Azok a jogi személyek, akik nem minősülnek áfaalanynak.

Közösségi ügylet alatt a cikkben a következőket értjük:

 • Közösségen belüli termékbeszerzés.
 • Közösségen belüli termékértékesítés.
 • Az Európai Unió (Közösség) más tagállamában illetőséggel rendelkező adóalanyoknak nyújtott szolgáltatások.
 • A Közösség más tagállamában illetőséggel rendelkező adóalanyoktól igénybe vett szolgáltatások. 

A legtöbb közösségi ügylet csak közösségi adószám birtokában végezhető el, ide tartoznak:

 • Az adófizetési kötelezettséggel járó Közösségen belüli termékbeszerzés.
 • Közösségen belüli termékértékesítés.
 • Az Áfa tv. 37. §-a szerinti szolgáltatásnyújtás. (főszabály szerinti, más közösségi adóalanynak nyújtott)
 • Az Áfa tv. 37. §-a szerinti szolgáltatás-igénybevétel. (főszabály szerinti, más közösségi adóalanytől igénybe vett)

Ezért a különleges adózói körbe tartozó alanyi ÁFA mentes adózóknak bejelentést kell tenniük a közösségi adószám megállapításáért a NAV-nál, mielőtt ilyen kereskedelmi kapcsolatot kezdenének. A NAV a bejelentés napjával állapítja meg a közösségi adószámot.

A különleges adózói kör azért különleges, mert vonatkoznak rá speciális szabályok a Közösségen belüli termékbeszerzésekre. Bár általában adót kell fizetni ilyen beszerzésekre, a különleges adózói kör bizonyos feltételek teljesülése esetén mentesül az adófizetési kötelezettség alól a magyar Áfa tv. szerint. Az eladó az értékesítésnél ugyanis adót számít fel, amit a vevőre terhel.

Szolgáltatásnyújtás és szolgáltatás-igénybevétel esetében Az Áfa tv. 37-49/A. §-ai határozzák meg a szolgáltatásnyújtások teljesítési helyét.
Az adott teljesítési helyen adófizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozóan az Áfa tv. 138. §-a és 140. §-a ad iránymutatást. Az Áfa tv. 37. §-a határozza meg a főszabályt, míg a 38-49/A. §-ok kivételeket definiálnak. A 37. § alapján a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye főszabályként az a hely, ahol a megrendelő, aki maga is adóalany, gazdasági célú tevékenységet folytat. Ha a szolgáltatást azonban olyan személy rendeli meg, aki nem minősül adóalanynak, akkor a szolgáltatásnyújtó adóalany gazdasági célú letelepedésének az országa lesz a teljesítési hely főszabály szerint.

Az Áfa tv. több szolgáltatásnak az általános szabályoktól eltérően határozza meg a teljesítési helyét. Vannak olyan szolgáltatások, melyek teljesítési helyére minden esetben a speciális szabályok vonatkoznak, függetlenül attól, hogy az igénybevevő adóalany, vagy adóalanynak nem minősülő személy, szervezet. Vannak olyan szolgáltatások is, melyekre a különleges szabályozás csak akkor vonatkozik, ha az igénybevevő nem adóalany

Ezeknek ismeretében gyakorlatilag egy alanyi mentes adózó szemszögéből így viselkednek ezek a nemzetközi gazdasági események, figyelembe véve azt, hogy az alanyi mentes adóalany azokban az esetekben nem járhat el alanyi mentesként (azaz az ilyen bevétel nem számít bele a 12 millió Ft-os korlátba), amikor a szolgáltatás helye nem belföldre esik, hanem EU más tagországába, vagy harmadik országba, tehát ezekről ÁFA bevallást, valamint közösségi ügyletek esetén közösségi adatszolgáltatást kell beadni a NAV felé:

 1. ha a szolgáltatás igénybe vevője nem belföldi adóalany (rendelkezik EU-s adószámmal, vagy harmadik országbeli vállalkozás). Ilyenkor is adómentesen számlázhat az alanyi adómentes adóalany, viszont közösségen belül vagy harmadik országban teljesített szolgáltatásnyújtásra kell hivatkoznia (ÁFA területi hatályán kívüli szolgáltatásnyújtás/Fordított adózás), és bevallás és adatszolgáltatási kötelezettsége is keletkezik.

   

 2. ha magánszemélyeknek elektronikus szolgáltatást értékesít EU-n belül (pl. telekommunikációs, rádiós és audiovizuális szolgáltatások, tárhely és honlap üzemeltetés, számtech. eszköz távkarbantartása, szoftver, kép, szöveg, zene, film, játék rendelkezésre bocsátása, adatbázis hozzáférés nyújtása, távoktatás). Ilyenkor az igénybe vevő magánszemély letelepedési helye szerinti ország ÁFA kulcsával kell a számlát kiállítani és a MOSS rendszeren keresztül bevallani és befizetni a keletkezett ÁFA-t.

   

  FRISSÍTÉS: 2019.01.01. után ezt a szabályt akkor kell csak alkalmazni, ha a szolgáltatás nyújtója egy naptári éven belül eléri a fenti feltételekkel nyújtott szolgáltatásoknál a 10.000 EUR értéket (törvény szerint alkalmazandó árfolyammal számolva 3,2 millió Ft), vagy önállóan ezt választja. Tehát alanyi mentes év 10.000 EUR alatt is alanyi mentesen számlázhatja ezen szolgáltatásokat közösségen belüli (nem belföldi) magánszemélyeknek.

   

 3. ha harmadik országban letelepedett magánszemélyeknek nyújt szolgáltatás a felsoroltak közül (a teljesség igénye nélkül): szellemi alkotásokhoz fűződő jogok átengedése, reklámszolgáltatások, tanácsadások, adatfeldolgozás, banki és pénzügyi szolgáltatások, munkaerő kölcsönzése, termék bérbeadás. Ilyenkor is adómentesen számlázhat az alanyi mentes adóalany, viszont hivatkoznia kell hogy az ÁFA területi hatályán kívül esik a szolgáltatás, és bevallási kötelezettsége is keletkezik.

Kizárásos alapon minden más közösségen belüli és harmadik országba nyújtott szolgáltatásnyújtása során alanyi mentesként kell eljárnia, azaz ezen bevételei beleesnek a 12 millió Ft-os korlátba azaz:

 • EU-n belül magánszemélynek nyújtott olyan szolgáltatások, amelyek nem a fent a 2. bekezdésben felsorolt elektronikus szolgáltatások (évi 10.000 EUR összeghatár alatt, a kötelezően alkalmazott árfolyam miatt ez 2,5 millió Ft)
 • EU-n kívül nem magánszemélynek nyújtott olyan szolgáltatások, amelyek nem esnek bele a fent említett 3. bekezdésben felsorolt szolgáltatásokba

Szolgáltatás igénybevétel

Itt gyakorlatilag egy esetben van az alanyi mentesnek adófizetési kötelezettsége, amikor másik közösségi adóalanytól vesz igénybe szolgáltatást, és az az adóalany adómentes számlát állít ki neki (hivatkozva a fordított adózásra). Ebben az esetben az alanyi adómentes adóalany önadózás keretein belül vallja be és fizeti meg a szolgáltatás nettó értéke alapján az ÁFA-t Magyarországon. Ugyanígy harmadik országból igénybe vett szolgáltatások esetén is, ha a teljesítés helye belföld és a szolgáltató adómentes számlát állít ki, akkor ÁFA bevallási és fizetési kötelezettség keletkezik önadózás útján.

Történhat olyan eset is, hogy az alanyi ÁFA mentes adóalany a megnevezett szolgáltatásokat nem adóalanyi minőségben rendeli meg, tehát vagy magánszemélyként veszi igénybe ezeket a szolgáltatásokat, illetve a szolgáltatás megrendelésekor nem adja meg a közösségi adószámát. Ilyenkor a külföldi szolgáltatónak kötelezően magyar ÁFA-val kell a szolgáltatást nyújtania, ezért már ilyenkor megfizetésre kerül a belföldi ÁFA. Ilyenkor az alanyi mentes adózónak nincsen más teendője, nem kell bevallást és közösségi adatszolgáltatást benyújtania. Több ismert külföldi szolgáltató, például a Facebook is ad lehetőséget ennek a választására. Ez akkor lehet előnyös, ha olyan adózásban van az alanyi mentes vállalkozói, ahol a költségek tételesen nem elszámolhatóak pl. KATA vagy átalányadózás.

A különleges adózói kör adóbevallásai, összesítőnyilatkozatai, az adó megfizetése

A különleges adózói körbe tartozó adózóknak, akik közösségi termékbeszerzések és szolgáltatás-igénybevételek miatt áfát kell fizetniük, az adót az ügyletek utáni hónap 20-áig kell bevallani és megfizetni a ’65 számú nyomtatványon. Ugyanebben a nyomtatványban kell teljesíteni azokat az adókötelezettségeket is, amelyek az adómentes értékesítésekkel és más tagállambeli adóalanyoknak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak.

A különleges adózói körnek havonta be kell nyújtania az összesítőnyilatkozatot a ’A60. számú nyomtatványon azokról az ügyletekről, amelyekre az adókötelezettség keletkezett az adófizetési hónapot követő hónap 20-áig. Az összesítőnyilatkozatban fel kell tüntetni mind a saját, mind a partner közösségi adószámát, valamint az ügylet áfát nem tartalmazó ellenértékét.

Az összesítőnyilatkozatban szerepelnie kell:

 • Az adófizetési kötelezettséget keletkeztető Közösségen belüli termékbeszerzéseknek,
 • Az adómentes Közösségen belüli termékértékesítéseknek,
 • A Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalanytól nyújtott szolgáltatásoknak, amelyek az Áfa tv. 37. § hatálya alá tartoznak, és amelyek után az igénybevevő adófizetési kötelezettséggel rendelkezik,
 • A Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adóalanytól igénybe vett szolgáltatásoknak, amelyek belföldön adókötelesek, és amelyek után a beszerző adófizetési kötelezettséggel rendelkezik.

A más tagállambeli adóalanyok által nyújtott vagy igénybe vett szolgáltatásokról, amelyek nem tartoznak az Áfa tv. 37. § hatálya alá, nem kell információt szolgáltatni az összesítőnyilatkozatban. Az összesítőnyilatkozatot is elektronikus úton kell benyújtani.

Összefoglalva:
Az alanyi adómentes adóalany nem minden esetben járhat el alanyi mentesként a nemzetközi szolgáltatás nyújtása esetén, vizsgálnia kell, hogy az igénybe vevő adóalany-e, illetve milyen típusú a szolgáltatás. Ez fontos az adómentességre való hivatkozás, és az alanyi adómentesség korlátjába beletartozó értékesítés meghatározásához.
Viszont ha közösségen belülről vagy harmadik országból vesz igénybe szolgáltatást adómentesen, akkor Önadózás útján be kell vallania az igénybe vett szolgáltatás ÁFA-ját, valamint adatszolgáltatásra is kötelezett lesz.